RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacja Weronika Gładysz-Antoszek (dalej: Kancelaria).
  Dane kontaktowe: adres: ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin, telefon: 698 736 076, e-mail: w.gladysz@kancelariaadwokaci.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, nakładających w szczególności obowiązek tworzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, podatkowej, a także archiwizację dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Państwa dane mogą być również przetwarzane w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, polegających na ustaleniu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami ( 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Państwa dane osobowe mogą z zostać udostępnione dostawcom usług Kancelarii (firmy księgowe, informatyczne). Podmioty te będą przetwarzały dane na podstawie zawartej z Kancelarią umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii. W związku z wykonywaniem przez Kancelarię zawartej z Państwem umowy o świadczenie pomocy prawnej Kancelaria może kierować pisma, wezwania, e-maile, pisma procesowe itp. do dłużników lub wierzycieli, stron lub uczestników postępowania, ubezpieczycieli, biegłych, organów, urzędów, sądów oraz innych podmiotów – którym to podmiotom w takim przypadku mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe, ale tylko w niezbędnym zakresie, usprawiedliwionym celem przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie wykonywania zawartej z Kancelarią umowy. Po jej zakończeniu dane osobowe będą przechowywane nadal w okresie trwania obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, podatkowej oraz obowiązku przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem umowy.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania danych i do uzyskania kopii danych osobowych;
  – prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych;
  – prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
  – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli nie będą zachodziły prawne przeciwwskazania do ograniczenia zakresu ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią oraz do jej wykonania.
 8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

O kancelarii
Dane kontaktowe