Podział spadku adwokat – Lublin

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach dotyczących podziału spadku. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie dziedziczenia i podziału majątku spadkowego. Poniżej przedstawiamy typowe przypadki, którymi zajmuje się nasza kancelaria:

 • Podział spadku po śmierci spadkodawcy – Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących podziału majątku po zmarłym, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie negocjacji między spadkobiercami.
 • Podział majątku z testamentem – Obsługa spraw, w których spadkobiercy dziedziczą na podstawie testamentu. Pomoc w interpretacji testamentu i ustaleniu prawa do poszczególnych części majątku.
 • Podział majątku bez testamentu – Prowadzenie postępowań w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdzie nie został sporządzony testament. Doradztwo w zakresie praw i obowiązków spadkobierców.
 • Podział majątku nieruchomego – Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących podziału nieruchomości, takich jak domy, mieszkania, działki budowlane i rolne. Pomoc w ustaleniu wartości i sposobu podziału nieruchomości.
 • Podział majątku ruchomego – Obsługa spraw związanych z podziałem majątku ruchomego, w tym samochodów, biżuterii, dzieł sztuki i innych przedmiotów o wartości materialnej.
 • Rozstrzyganie sporów spadkowych – Reprezentowanie klientów w sporach dotyczących podziału spadku, w tym w przypadkach konfliktów między spadkobiercami. Prowadzenie negocjacji i mediacji w celu osiągnięcia porozumienia.
 • Doradztwo prawne w zakresie podziału spadku – Doradzanie klientom w kwestiach prawnych związanych z podziałem spadku, takich jak roszczenia o zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia czy wniosek o dział spadku.
 • Sporządzanie umów i dokumentacji – Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, takich jak umowy o podział spadku, wnioski do sądu, oraz analiza i opracowanie dokumentacji dowodowej w sprawach spadkowych.
 • Reprezentacja przed sądami – Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących podziału spadku, w tym prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.
 • Wsparcie administracyjne – Pomoc w załatwianiu formalności administracyjnych, takich jak wpisy do ksiąg wieczystych, zmiany w rejestrach gruntów oraz inne procedury związane z podziałem majątku spadkowego.

Nasza kancelaria z siedzibą w Lublinie oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, mające na celu jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy podziału spadku. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu, zapewniamy skuteczną pomoc prawną oraz wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Weroniki Gładysz Antoszek, aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych usług oraz umówić się na konsultację. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie pomożemy w rozwiązaniu wszystkich kwestii związanych z podziałem spadku.

 

Czym jest podział spadku?

Podział spadku to proces prawny, który polega na rozdzieleniu majątku zmarłej osoby pomiędzy jej spadkobierców. Jest to konieczne, gdy zmarły pozostawił po sobie majątek, a jego dziedziczenie nie zostało jednoznacznie określone w testamencie lub gdy istnieją konflikty między spadkobiercami. Podział spadku może obejmować zarówno majątek ruchomy, taki jak pieniądze, biżuteria czy samochody, jak i nieruchomości, takie jak domy, mieszkania czy działki.

W procesie tym uwzględnia się wszelkie prawa i roszczenia spadkobierców oraz ewentualne długi i zobowiązania zmarłego, które muszą zostać uregulowane. Podział spadku może być dokonany na drodze sądowej lub poprzez umowę między spadkobiercami, jeśli osiągną oni porozumienie co do sposobu podziału majątku.

Celem podziału spadku jest sprawiedliwe i zgodne z prawem rozdzielenie majątku, co pozwala na uniknięcie sporów i konfliktów między spadkobiercami oraz zapewnia przejrzystość w kwestii dziedziczenia.

 

Kogo dotyczą sprawy o podział spadku?

Sprawy o podział spadku dotyczą przede wszystkim następujących osób:

 • Spadkobiercy ustawowi: Są to osoby, które dziedziczą na podstawie przepisów prawa, gdy zmarły nie zostawił testamentu. Zalicza się do nich najbliższą rodzinę zmarłego, czyli małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, a w niektórych przypadkach także dalszych krewnych, takich jak wnuki czy kuzyni.
 • Spadkobiercy testamentowi: Osoby wskazane w testamencie przez zmarłego jako uprawnione do dziedziczenia jego majątku. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i osoby niespokrewnione, organizacje charytatywne czy inne podmioty.
 • Współspadkobiercy: W sytuacji, gdy majątek dziedziczy więcej niż jedna osoba, współspadkobiercy muszą wspólnie ustalić sposób podziału spadku. Każdy z nich ma prawo do części majątku proporcjonalnie do swojego udziału w spadku.
 • Uprawnieni do zachowku: Są to osoby bliskie zmarłemu, które zgodnie z prawem mają prawo do zachowku, czyli części majątku, nawet jeśli nie zostali uwzględnieni w testamencie. Najczęściej są to małżonkowie, dzieci i rodzice zmarłego.
 • Wierzyciele zmarłego: W procesie podziału spadku uwzględnia się również długi i zobowiązania zmarłego. Wierzyciele mogą domagać się spłaty tych zobowiązań z majątku spadkowego przed jego podziałem między spadkobierców.
 • Pełnomocnicy i adwokaci: Reprezentują spadkobierców w postępowaniu sądowym lub mediacjach dotyczących podziału spadku, doradzają w kwestiach prawnych i pomagają w negocjacjach.

Sprawy o podział spadku mają na celu uregulowanie wszelkich kwestii związanych z dziedziczeniem majątku zmarłego, tak aby każdy uprawniony otrzymał należną mu część zgodnie z przepisami prawa lub wolą zmarłego wyrażoną w testamencie.

 

 

Jakie dokumenty warto mieć ze sobą w celu uzyskania porady prawnej o podział spadku?

W celu uzyskania porady prawnej dotyczącej podziału spadku warto mieć ze sobą następujące dokumenty:

 1. Akt zgonu spadkodawcy – Potwierdza śmierć osoby, po której mają być dziedziczone dobra.
 2. Testament – Jeśli zmarły sporządził testament, należy go przedstawić prawnikowi. Jest to kluczowy dokument określający wolę zmarłego odnośnie podziału majątku.
 3. Akt małżeństwa – Jeśli spadkodawca był w związku małżeńskim, ten dokument potwierdza relacje rodzinne.
 4. Akt urodzenia spadkobierców – Potwierdza tożsamość i pokrewieństwo spadkobierców.
 5. Dokumenty dotyczące majątku – Wszelkie dokumenty potwierdzające własność nieruchomości (akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych), pojazdów (dowody rejestracyjne), kont bankowych (wyciągi bankowe) oraz innych wartościowych przedmiotów.
 6. Dowody użytkowania nieruchomości – Jeśli chodzi o zasiedzenie, dowody użytkowania, takie jak umowy najmu, rachunki, potwierdzenia płatności podatków itp.
 7. Dokumenty dotyczące długów i zobowiązań – Informacje o długach, kredytach, pożyczkach, nieopłaconych rachunkach i innych zobowiązaniach zmarłego.
 8. Dowody udziału w spadku – Dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia, np. postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 9. Lista potencjalnych spadkobierców – Dane kontaktowe i pokrewieństwo wszystkich osób, które mogą mieć prawo do spadku.
 10. Dokumenty potwierdzające zachowek – Jeśli ktoś ma prawo do zachowku, należy mieć dokumenty potwierdzające pokrewieństwo i sytuację materialną tych osób.
 11. Notarialne poświadczenie dziedziczenia – Jeśli spadek został już częściowo lub w całości poświadczony przez notariusza.
 12. Dowód tożsamości – Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) zarówno dla osoby ubiegającej się o poradę, jak i dla wszystkich spadkobierców.

Posiadanie tych dokumentów ułatwi prawnikowi analizę sytuacji i udzielenie skutecznej porady prawnej dotyczącej podziału spadku.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach o podział spadku?

Korzystanie z pomocy adwokata w sprawach o podział spadku niesie ze sobą wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg i wynik sprawy. Oto najważniejsze powody, dla których warto skorzystać z usług adwokata w takich sytuacjach:

 1. Znajomość prawa i procedur: Adwokat posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa spadkowego, co pozwala na profesjonalne prowadzenie sprawy. Znajomość przepisów i procedur sądowych jest kluczowa dla skutecznego przeprowadzenia postępowania.
 2. Skomplikowane przepisy prawne: Prawo spadkowe może być złożone i trudne do zrozumienia dla osób bez odpowiedniego wykształcenia prawniczego. Adwokat pomoże w interpretacji przepisów i zastosowaniu ich w konkretnej sprawie.
 3. Zabezpieczenie interesów klienta: Adwokat dba o to, aby interesy jego klienta były należycie chronione. Reprezentuje go w negocjacjach z innymi spadkobiercami oraz w sądzie, dbając o to, aby klient otrzymał należną mu część spadku.
 4. Szybsze rozwiązanie sprawy: Dzięki doświadczeniu i znajomości procedur adwokat może przyspieszyć proces podziału spadku, unikając zbędnych opóźnień i komplikacji.
 5. Redukcja konfliktów: Adwokat może pomóc w mediacjach i negocjacjach między spadkobiercami, co może prowadzić do polubownego rozwiązania sprawy i uniknięcia długotrwałych sporów sądowych.
 6. Pomoc w skompletowaniu dokumentów: Adwokat wskaże, jakie dokumenty są potrzebne do sprawy, pomoże w ich zdobyciu i odpowiednim przygotowaniu. Dzięki temu wszystkie formalności zostaną załatwione prawidłowo i na czas.
 7. Doradztwo w zakresie strategii: Adwokat doradzi, jakie kroki podjąć w konkretnej sytuacji, jakie działania będą najskuteczniejsze oraz jakie ryzyka są związane z różnymi opcjami rozwiązania sprawy.
 8. Wsparcie emocjonalne: Sprawy spadkowe często wiążą się z silnymi emocjami, zwłaszcza gdy dotyczą bliskich osób. Adwokat może pomóc w zachowaniu obiektywizmu i spokoju, co jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia sprawy.
 9. Uniknięcie błędów: Adwokat pomoże uniknąć błędów formalnych i proceduralnych, które mogą kosztować czas i pieniądze, a także negatywnie wpłynąć na wynik sprawy.
 10. Reprezentacja w sądzie: W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, adwokat będzie reprezentował klienta, prezentując jego stanowisko i argumenty w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami prawa.

Korzystanie z pomocy adwokata w sprawach o podział spadku to inwestycja w skuteczne i sprawiedliwe rozwiązanie sprawy, które może przynieść wymierne korzyści i zapewnić spokój oraz pewność, że wszystkie aspekty prawne zostały właściwie uwzględnione.

 

 

 

O kancelarii
Dane kontaktowe